REKRUTACJA 2018/2019
TERMINARZ REKRUTACJI

terminarz

18 maja – 18 czerwca 2018

Otwierasz stronę www.slaskie.edu.com.pl i wprowadzasz swoje dane do zamieszczonego tam wniosku elektronicznego.

Dostarczasz do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego wniosek.

Pamiętaj o podpisie Twoim i Rodziców.

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018

Dostarczasz do szkoły nastepujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum
  • dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  • karta zdrowia
  • w przypadku kandydata do klasy wielozawodowej (klasa rzemieślnicza) Branżowej Szkoły I Stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

6 lipca 2018

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 – 12 lipca 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

13 lipca 2018

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Pracownicy sekretariatu pomagają kandydatom
w elektronicznej rekrutacji.